دماآرا

فرم همکاری

نام :
نام خانوادگی :
نام پدر :
محل تولد :
شغل پدر :
تاریخ تولد :
شماره منزل :
شماره همراه :
وضعیت تاهل :

خدمت وظیفه :

معاف از سربازی :

نوع معافیت :
رشته تحصیلی :
مدرک تحصیلی :
محل تحصیل :
آپلود عکس 4*3 :
تجربیات شغلی :
نام سازمان/شرکت سمت/ شغل: مدت   سابقه: تاریخ  شروع :
         تاریخ پایان  : آخرین حقوق: علت ترک شغل :                  تلفن :
توضیحات :
آدرس :